Mesafeli Satış Sözleşmesi

Taraflar
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”):

Merkezi Barbaros Mahallesi, Köşklü Sk. Güzelyapı Sitesi B-4 Apt No. 9/17 Üsküdar / İstanbul adresinde bulunan Peranet Bilgi Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi (“Peranet”)
ile peraakademi.com (“İnternet Sitesi”) sitesindeki şartları kabul eden üye (“Müşteri”) (Bilgileri Ek-1’dedir) arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.
“Peranet” ve “Müşteri” bundan böyle ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır

Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı
İşbu Sözleşme, Müşteri’nin, İnternet Sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

İnternet Sitesi’nde listelenen ve ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar, promosyonlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Ödeme
İnternet Sitesi’nde listelenen ve ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar, promosyonlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Ödemeye konu olacak ücret ve vergiler Ek-1 belgesinde belirtilmiştir.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
Müşteri, Ek-1’de belirtilen tutardaki ücreti, İnternet Sitesi’nde bulunan ödeme yöntemi aracılığıyla gerçekleştirdiği takdirde, ödemeye konu olan ürünü bir (1) yıllığına izleme hakkına sahip olacaktır.

Müşteri, ödeme sonrasında İnternet Sitesi üzerinden kullanıcı girişi yaparak ödeme yaptığı ürünlerin videolarına ve eğitimlerine erişebilecektir.

Müşteri, İnternet Sitesi’nde bulunan fotoğrafları, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veri tabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde İnternet Sitesi’ne yüklemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Peranet işbu Sözleşme kapsamında İnternet Sitesi aracılığıyla sunacağı hizmeti, İnternet Sitesi’nde belirtilen açıklamalar ve şartlara uygun olarak sunmayı ve bunun için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ev işletmeyi kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

Fikri Mülkiyet Hakları
Müşteri, Pera Akademi hizmetlerini, Pera Akademi bilgilerini ve Pera Akademi’nin telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, ücretli veya ücretsiz olarak paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Pera Akademi hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu İnternet Sitesi’nde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Site İşleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır.

Sözleşme Değişiklikleri
Peranet tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi (ve İnternet Sitesi’nde bulunan Gizlilik Politikası ve İade Politikası’nı)uygun göreceği herhangi bir zamanda İnternet Sitesi’nde yayınlayarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, İnternet Sitesi’nde yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Müşteri’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

Delil Sözleşmesi
Taraflar arasında akdedilen işbu Sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Peranet’in defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar kayıtları, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecektir.

Yürürlük
İşbu Sözleşme, Müşteri’nin İnternet Sitesi’ne üye olarak ilgili ürün ile ilgili ödemeyi yapması ile birlikte yürürlüğe girecektir.

Uygulanacak Hukuk
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafta İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Sözleşme’nin Bütünlüğü
İşbu Sözleşme, Gizlilik – Aydınlatma Metni ve İade ve Cayma Politikası ile birlikte ayrılmaz bir bütündür ve konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz ya da uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, söz konusu hususa dair işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Sözleşme’nin Devri
Üye, Peranet’in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen devir veya temlik edemeyecektir.

Tadil ve Feragat
Taraflar’dan birinin Sözleşme ile kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

Satıcı Bilgileri

Unvanı: Peranet Bilgi Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi

Mersis No:

İletişim: